welkom door de voorzitter

Door: Annelies Colenbrander


Graag wil ik iedereen bij deze van harte welkom heten op deze werkconferentie: Zorg met passie, passie voor zorg! Fijn dat jullie hier in zo’n grote getale zijn!! Ik hoop oprecht dat het een inspirerende dag wordt; een dag waarop we met elkaar in gesprek gaan over onze drijfveren, onze waarden, onze dillemma’s, onze vraagstukken en ook onze successen. Want daar gaat het vandaag om, dat is ook de doelstelling van vandaag: oprecht met elkaar in dialoog zijn en zo, door de verhalen van de ander zelf weer aan het denken worden gezet. En misschien morgen op het werk zaken anders op te pakken, anders te zien, naar aanleiding van datgene wat u vandaag hebt gehoord! Want bewustwording is de eerste stap tot verandering!
Voordat ik kort iets zal zeggen over de achtergronden en programmaopbouw van vandaag zal ik me kort voorstellen: Ik ben Annelies Colenbrander, manager Personeel, Organisatie en Ontwikkeling van Interzorg Noord Nederland. Interzorg is een organisatie op het gebied van de ouderenzorg. Ik vind het een eer vandaag uw dagvoorzitter te mogen zijn, of spreekstalmeester zoals dat hier genoemd wordt.


Deze dag is georganiseerd door het platform Humane zorg Noord. Dit platform is een initiatiefgroep van zorg en welzijnsorganisaties uit het Noorden van het land en de Humanistische Alliantie. Achtergrond van het ontstaan van dit platform is het gegeven dat de zorg voortdurend in beweging is en verandering de nieuwe constantie factor is, de sfeer lijkt zakelijker te worden. Belangrijk is dat juist, binnen de context van deze veranderingen, de humane waarden en de passie voor de zorg centraal blijven staan. En dat is meteen ook de doelstelling van het platform humane zorg: ervoor zorgen dat humane waarden sturend zijn bij de ontwikkeling en de praktische realisatie van de zorg. Marijke Mulder en Bas van der Sijde zijn de grote drijvende krachten achter de organisatie van deze dag!


Bij de voorbereiding van deze dag merkte ik dat juist de doelstelling van het platform en ook de doelstelling van deze werkconferentie maakte dat ik hier wel heel erg enthousiast over werd. Want ik ben, zowel persoonlijk als vanuit mijn functie, ervan overtuigd dat juist aandacht voor waarden, aandacht voor datgene wat je nu echt drijft, binnen een instelling cruciaal is of je wel of niet als instelling echt onderscheidend bent in je zorg en dienstverlening. In de afgelopen jaren heeft de focus binnen zorg en welzijnsorganisaties heel erg gelegen op de getallen. Blijkbaar was dat nodig, ooit waren mensen vol idealen aan het werk, bedrijfsvoering, efficiency was niet echt de sterkste kant binnen zorg- en welzijnsinstellingen. Dus ja na verloop van tijd bleek dat een inhaalslag vereist was. Nu realiseren we met z’n allen dat we hier wellicht in zijn doorgeschoten en aandacht voor alleen getallen onvoldoende is. Dan krijg je een karige, technische organisatie waar geen bezieling meer is en oorspronkelijke idealen ondergesneeuwd dreigen te worden onder techniek, systemen en protocollen. Aandacht voor bezieling, aandacht voor de waarden van waaruit een ieder werkt is belangrijk. Grote uitdaging hierbij is bezieling en bedrijfsvoering met elkaar te combineren, zo werken we met hoofd en hart en zijn in alle opzichten een gezonde organisatie.


Vandaag gaat het over passie, gaat het over waarden. En mij is gevraagd in deze opening ook aan te geven waar mijn passie ligt als manager PO&O. Ik ben ervan overtuigd dat je, wanneer je op zoek gaat naar een plek voor iemand die je dierbaar is, je ouders, je partner of je kind omdat die zorg nodig hebben, je je afvraagt, zijn de mensen die hier werken betrokken attent en respectvol? Zien ze degene die me dierbaar is als een mens met eigen regie, met eigen behoeften, een eigen historie of ziet men degene die me dierbaar is als een aandoening? Uiteindelijk gaat het om de kwaliteit van zorg, van dienstverlening die geboden wordt door medewerkers. We kunnen met z’n allen prachtige gebouwen neerzetten, fantastische huisstijl ontwikkelen en een flitsend logo, verantwoord meubilair neerzetten. Maar als onze medewerkers niet met aandacht en betrokkenheid en vanuit gedrevenheid hun werkzaamheden verrichten zullen we als instelling ons niet onderscheiden. Om dus daadwerkelijk met aandacht en betrokkenheid te kunnen blijven werken is reflectie vereist, maar ook bewustwording. Grote uitdaging als instelling is een beleid te ontwikkelen dat ervoor zorgt dat medewrekers gezond, professioneel en geïnspireerd blijven. Een gezonde, professionele en geïnspireerde medewerker zal vanuit aandacht, betrokkenheid en ook bezieling werken. Belangrijk hierbij is dat een organisatie ruimte creëert voor medewerkers om zelf actief invloed te blijven houden op de kwaliteit van het werk. En dat ook het management ervoor zorgt permanent een goede verbinding te houden tussen bedrijfsvoering en bezieling. Zodat er een evenwichtige en gezonde balans is in een organisatie.
Om met inspiratie en betrokkenheid te kunnen blijven werken is het belangrijk dat je af en toe externe inspiratie opdoet, dat geldt voor alle functies van alle geledingen binnen een organisatie. Zoals ik zojuist aangaf is dat ook de doelstelling van vandaag; elkaar inspireren, ervaringen uitwisselen, spreken over dilemma’s en een link te leggen tussen datgene wat u hoort en uw dagelijkse praktijk.


Om dat te bewerkstelligen hebben we veel mensen vanuit het werkveld bereid gevonden vandaag hun bijdrage te leveren door een aantal workshops te geven. Deze workshops vinden vanmiddag plaats. Hoe dat precies in z’n werk gaat licht ik aan het eind van het ochtendprogramma nader toe.
We zijn erg blij en voelen ons bevoorrecht dat Harry Kunneman, hoogleraar humanistiek aan de Universiteit voor Humanistiek en Bianca Lugten, verbonden aan het expertisecentrum Zingeving & Professie van de Universiteit voor Humanistiek vandaag een inhoudelijke bijdrage leveren aan deze dag. Vanuit hun vakgebied, en vooral ook vanuit hun passie, zullen ze met ons in gesprek gaan en ons ook met elkaar in gesprek laten gaan over passie, waarden en drijfveren en concrete toepassingen. Daar hebben ze een hele mooie werkvorm voor ontwikkeld en daar zullen we vanochtend mee aan het werk gaan. Bedoeling is dat het een interactief en vooral ook dynamisch gebeuren blijft, daarom hebben we ook geen stoelen neergezet. Er staan wel een paar stoelen voor wanneer het allemaal wat te zwaar wordt.


Voordat we hier concreet mee aan de slag gaan wil ik eerst graag het woord geven aan Bas van der Sijde. Bas heeft samen met Lineke Verkooijen (lector aan de Healthschool te Almere en onderzoeker adviseur bij Verkooijen&Beima) een boek geschreven, genaamd ‘Tot het Allerlaatste moment’ en andere passiecursiefjes. Mooie verhalen uit de alledaagse praktijk waaruit iedere keer een vonkje passie blijkt. Mooie, soms ook verstilde verhalen. Het verschijnen van zo’n boek is een belangrijk moment, dat vraagt om een goed moment om even bij stil te staan en toch ook een plechtige overhandiging. Vandaag is dat goede moment hiervoor…
Comments